FLUORITE GALLERY

Photograph by H.Zenzai

China-04
contents page

Xianghuapu
055

Xianghualing
056

Xianghualing
057

Xianghualing
058

Yaogangxian
059

Dongshan
060

Dongshan
061

Taolin Mine
062

Taolin Mine
063

Yaogangxian
064

Yaogangxian
065

Yaogangxian
066

Yaogangxian
067

Xianghualing
068

Xianghualing
069

Shangbao
070

Shangbao
071

Shangbao
072

FLUORITE GALLERY
Photograph by H.Zenzai